top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky
společnosti Yorkmut s.r.o.

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Senovážné náměstí 978/23, PSČ: 110 00,

identifikační číslo: 19952066,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 394405,

pro nákup voucherů či rezervaci účasti na jednotlivých lekcích prostřednictvím webových stránek https://www.petsyogaprague.com/  a  https://www.petsyogabrno.com/


 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti 

Yorkmut s.r.o., 

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Senovážné náměstí 978/23, PSČ: 110 00, 

IČ: 19952066, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 394405,

 

adresa pro doručování: Smosk, Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Nové Město, 

adresa elektronické pošty: petsyogaprague@gmail.com , petsyogabrno@gmail.com

telefon: +420 733 543 643, 

 

provozovna: budova Smosk, Praha 1 – Nové Město, Senovážné náměstí 978/23, PSČ: 110 00,

                    Wellness Park Lužánky, Lužánecká 2016/07, Brno-Střed, PSČ: 602 00
                    Studio Yoga i-D, Poštovská 68/3, Brno-Střed, PSČ: 602 00

 

oprávněné k poskytování služeb a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění (dále jen „Pets Yoga“),

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Pets Yoga, tedy námi, a spotřebitelem (dále jen „klient“), tedy vámi, při prodeji a nákupu dárkových voucherů a podmínky zakoupení jednorázového vstupu na jednotlivé lekce dle aktuálního rozvrhu (dále jen „rezervace lekce“). Prodej dárkových voucherů a rezervace lekce jsou námi provozovány na webových stránkách umístěných na internetové adrese https://www.petsyogaprague.com/  a  https://www.petsyogabrno.com/ (dále jen „webovky“).

2. VOP se nevztahují na případy, kdy by osoba, která má v úmyslu nakoupit voucher/y či rezervovat lekci/e, byla osobou, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, tedy využívá naše služby dál pro své zákazníky, obchodní partnery či spolupracovníky. Pro takový případ nás, prosím, kontaktujte, jistě se domluvíme na individuálních podmínkách šitých vám na míru.

3. Pokud si s námi i jako spotřebitel sjednáte individuální podmínky, mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost před těmito VOP.

4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Kupní smlouva i VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, stejně jako samotná Smlouva.

 

5. Znění VOP budeme v budoucnu muset určitě měnit či doplňovat, o čemž budou registrovaní klienti vždy ihned informováni na adresu jejich elektronické pošty (dále jen „email“) uvedenou v uživatelském účtu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Aktuální znění obchodních podmínek bude našim klientům vždy zasláno elektronicky spolu s potvrzením objednávky. 

 

2.  UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Pokud se zaregistrujete na našich webovkách můžete přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), díky kterému bude rezervace místa na jednotlivých lekcích dle aktuálního rozvrhu nebo nákup dárkových voucherů rychlejší a snazší. Nebudete totiž muset pokaždé vyplňovat všechny požadované údaje. 

2. Pokud si na našich webovkách vytvoříte uživatelský účet, budeme údaje, které v něm uvedete, považovat za úplné a správné. Při každé změně své údaje, prosím, aktualizujte.

 

3. Přístup k vašemu uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, který budete znát jen vy. Je tak i zcela na vás, komu tyto informace sdělíte.

 

4. Může se stát, že svůj uživatelský účet přestanete využívat. Pokud se do něj nepřihlásíte déle než jeden rok, vyhrazujeme si právo jej zrušit. 

5. Vezměte také, prosím, na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, protože občas musíme - stejně jako každý - provést údržbu hardwaru i softwaru. Může se tedy stát, že nebude možné se do uživatelského účtu přihlásit, to ale nepotrvá dlouho. Zkuste to, prosím, za chvilku znovu. Jistě chápete, že po dobu odstávky neneseme žádnou odpovědnost za případnou škodu.

 

3.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškeré informace o dárkových voucherech najdete na našich webovkách, a to včetně jejich cen. Ceny za jednotlivé vouchery jsou uvedeny v českých korunách a již zahrnují veškeré daně a související poplatky.  Pro každý jednotlivý voucher platí cena, která je na webovkách uvedena v okamžiku provedení objednávky. 

2. Dárkové vouchery jsou k dispozici ke stažení na našich webovkách, a to v českém i anglickém jazyce, žádné náklady spojené s balením a jejich dodáním tedy neúčtujeme.  Po připsání částky odpovídající jejich ceně na náš bankovní účet Vám nejpozději do 48 hodin zašleme jejich aktivační kód.

 

3. Pro zakoupení voucheru a pro rezervaci lekce, resp. vytvoření objednávky, stačí vyplnit objednávkový formulář, který najdete na našich webovkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • kupujícím (osobní a kontaktní údaje),

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku nebo si rezervuje účast na lekci),

  • způsobu úhrady kupní ceny voucheru či rezervované lekce.

Při zakoupení voucheru či rezervování lekce, prosím, uvádějte správné a pravdivé údaje. My je každopádně za takové budeme považovat.

 

4. Před jejím odesláním si můžete vytvořenou objednávku ještě znovu zkontrolovat a opravit, měnit či doplňovat požadované údaje. Objednávku nám odešlete kliknutím na tlačítko „Pokračovat“. Potvrzení o přijetí objednávky vám pak obratem zašleme na email. 

5. Kupní smlouva mezi námi, Pets Yogou, a vámi je uzavřena okamžikem připsání částky odpovídající celkové kupní ceně za objednané vouchery či kurzovnému za rezervované lekce na náš bankovní účet (tedy uhrazením objednávky). V ten samý okamžik si již můžete stáhnout dárkový voucher, kód k jeho uplatnění vám bude zaslán na email uvedený v objednávce nejpozději do 48 hodin, většinou ale ještě v den připsání platby. Stanovená lhůta je jakousi pojistkou pro nás, nechceme slibovat nic, co bychom nemohli ve sto procentech dodržet. Je ale možné, že se objeví technické potíže, často se stává, že firemní emaily některých našich zákazníků mají příliš silný firewall a email s kódem nepropustí.  Pokud vám email s aktivačním kódem nedorazí v přiměřené době, hned nám dejte vědět, podíváme se společně na to.

V případě rezervace lekce vám okamžikem uhrazení kurzovného držíme místo.

Potvrzení o provedené platbě vám v podobě daňového dokladu taktéž zašleme obratem po jejím obdržení na email uvedený v objednávce.

6. Prosím, nezapomínejte na náklady, tedy poplatky, jež vám může poskytovatel internetového připojení či mobilní operátor účtovat při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s koupí dárkových voucherů na lekce Pets Yogy nebo v souvislosti s rezervací (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory). Ty si hradí klienti sami, nicméně při nákupu na našich webovkách se neliší od základní sazby.

 

4.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zaplatit cenu za dárkové vouchery nebo za rezervaci lekce lze prozatím pouze online bezhotovostně platební kartou obratem po dokončení objednávky;

2. Daňový doklad ohledně plateb, kterými došlo k zaplacení vámi objednaných dárkových voucherů a/nebo k uhrazení kurzovného, vám vystavíme obratem po zaplacení kupní ceny a zašleme v elektronické podobě na email.

 

5.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Od smlouvy o koupi dárkových voucherů je možné odstoupit, a to i bez udání důvodu. Postačí, když nám na email petsyogaprague@gmail.com zašlete oznámení o odstoupení od smlouvy, a to buď prostřednictvím vyplněného vzorového formuláře, který najdete pod zněním těchto VOP, nebo nějakým obdobným jednoznačným prohlášením. Na email uvedený v objednávce či uživatelském účtu vám opět potvrdíme, že jsme vašeho prohlášení o odstoupení od smlouvy obdrželi.  ​

2.1. Od smlouvy o zakoupení vstupenky na jednotlivé konkrétní lekce dle aktuálního rozvrhu však odstoupit nelze. Pokud se vám to nezdá, mrkněte se na ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku. Nicméně, jestliže se vám původně rezervovaný termín nakonec nehodí, můžete si svoji lekci nejpozději 48 hodin před jejím konáním přerezervovat. V kratším termínu před začátkem původně rezervované lekce to už nepůjde, musíme brát ohledy na naše štěňátka.

2.2. Pro soukromou lekci platí následující storno podmínky:
Při zrušení více než 7 dní před akcí... vracíme 100 % částky.
Při zrušení 6 až 4 dny před akcí... vracíme 50 % částky.
Při zrušení 3 a méně dnů před akcí... částka je nevratná. 
 

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Nic nám vracet nemusíte, aktivační kódy zrušíme sami. 

4. Částku, kterou jste zaplatili za dárkový/é voucher/y, vám vrátíme do čtrnácti (14) dnů od doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy na bankovní účet, ze kterého byly zaplaceny.  „Vrácením kupní ceny“ rozumíme okamžik, kdy byla odpovídající částka odepsána z našeho bankovního účtu.

 

6.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

2. Odpovídáme našim klientům, kteří si zakoupili dárkové vouchery, že tyto vouchery nemají v okamžiku doručení aktivačního kódu žádné vady, zejména odpovídáme za to, že v době, kdy vám byl doručen aktivační kód:

  • má voucher vlastnosti, které jsme si ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které jsme na našich webovkách popsali nebo které lze s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy a informací na našich webovkách očekávat,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství a

  • že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. S reklamacemi se, prosím, opět obraťte na slečnu Dvořákovou a Blahovou na emailu petsyogaprague@gmail.com. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

4. Nestává se to často, ale občas jsme i my nuceni zrušit lekci. V takovém případě vám dáme o tom, že se lekce nekoná, včas vědět na email uvedený v rezervaci nebo zavoláme. Pokud se vám jiný termín nehodí a lekci si nemůžete přerezervovat, vrátíme vám do čtrnácti (14) dnů kurzovné, a to opět bezhotovostně na účet, ze kterého byla lekce zaplacena.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Mimosoudní vyřizování stížností se ujmeme prostřednictvím elektronické adresy petsyogaprague@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti vám zašleme na email, který jste uvedli v objednávce nebo v elektronickém účtu. 

2. Podle zákona o ochraně spotřebitele máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, který vyvstane z mezi námi uzavřené Smlouvy. V takovém případě se obraťte na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo vyřešit přímo s námi. Na zahájení tohoto řízení máte lhůtu 1 roku ode dne, kdy jste právo, které je předmětem sporu, uplatnili u nás poprvé. Máte také možnost zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR, jež je dostupná na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

 

8.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

My v Pets Yoga si velmi vážíme Vašeho zájmu o naše služby. O tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, se více dozvíte zde: Zásady zpracování obchodních údajů

 

9.  COOKIES

Jako všichni v dnešní době, i my, resp. naše webovky používají cookies. Víc o našich cookies zjistíte zde: Zásady používání souborů Cookies

 

10. DORUČOVÁNÍ

Uzavřením Smlouvy vyjadřujete souhlas s tím, že si případná oznámení a vyjádření budeme zasílat elektronicky prostřednictvím emailu. Nás můžete kontaktovat na emailové adrese petsyogaprague@gmail.com. My vám budeme psát na emailovou adresu, kterou uvedete v objednávce, uživatelském účtu či v prohlášení o odstoupení od smlouvy.

 


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva uzavřená mezi Pets Yoga a vámi a právní vztah takovou Smlouvou založený se vždy řídí českým právním řádem, a to i tehdy pokud obsahuje jakýkoliv mezinárodní (zahraniční) prvek. Tímto nejsou dotčena žádná práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, která je dodržena i v případě emailové korespondence.

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností Yorkmut s.r.o. v elektronické podobě a není přístupná.

4. Přílohu č. 1 těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


V Praze dne 26. 2. 2024

Yorkmut s.r.o.

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Adresát: 

Yorkmut s.r.o., 

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Senovážné náměstí 978/23, PSČ: 110 00, 

IČ: 19952066, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 394405,

 

adresa pro doručování:

email:

Oznamuji, že okamžikem doručení tohoto prohlášení odstupuji od smlouvy o koupi dárkového voucheru v hodnotě  …………………………  Kč, aktivační kód: ………………………………

- Datum objednání(*)/datum obdržení(*):

- Jméno a příjmení kupujícího:

- Adresa kupujícího:

 - Číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny:

 

- Podpis kupujícího:

- Datum:

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

bottom of page